Informacja dotycząca zbierania i przetwarzania danych osobowych

w Szkole Podstawowej  w  Cieszacinie Wielkim

 

Na podstawie art.13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim z siedzibą w Cieszacinie Wielkim 201, 37-500 Jarosław,    tel.16 621 90 93 e-mail zscieszacin@interia.pl

2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Daniel Mierzyński, e-mail: danielmierzynski@bodo24.pl , tel.667 533 777.

3.Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów uczniów na podstawie przepisów prawa oświatowego, aktów wykonawczych  do tych przepisów, innych aktów prawnych (przepisów odrębnych) oraz w niektórych przypadkach na podstawie zgody.

4. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty w placówce.

5. Dane osobowe zebrane i przetwarzane w Szkole Podstawowej w Cieszacinie Wielkim mogą być udostępniane tylko upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa podmiotom.

6.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania przez ucznia nauki i przechowywane do czasu wymaganego kategorią archiwalną dokumentacji ustaloną w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania swoich danych osobowych.

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych.

10.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w Szkole Podstawowej w Cieszacinie Wielkim, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przyjmowania skarg dotyczących ochrony danych osobowych.

Skip to content