Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie  w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.spcieszacin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Szczupak, admin@spcieszacin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 621 90 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza z Oddziałem Przedszkolnym w Cieszacinie Wielkim 201, 37- 500 Jarosław   tel./fax 16 621 90 93

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

– od strony wschodniej wejście główne (parter), prowadzi na hol, do skrzydła lewego, gdzie mieszczą się 2 Punkty Przedszkolne, szatnie, toalety i biblioteka; do skrzydła prawego, gdzie znajduje się pełnowymiarowa sala gimnastyczna                        z szatniami i toaletami oraz do głównego budynku szkoły;

-od strony południowej (wyjście ewakuacyjne), liczące 6 trepów,  wiodące do głównego korytarza szkoły;

– od strony północnej (wyjście ewakuacyjne), liczące 6 trepów,  wiodące przez korytarz przy sali gimnastycznej do holu głównego szkoły;

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Do wejścia głównego szkoły prowadzą schody, w ilości 10 trepów, następnie                     3 trepy prowadzą do korytarza głównego.

Budynek szkoły jest 3-kondygnacyjny. Na parterze mieszczą się w lewym skrzydle dwie sale Punktów Przedszkolnych, toalety i szatnie dla przedszkolaków oraz biblioteka szkolna. W skrzydle prawym sala gimnastyczna z szatniami                        i toaletami oraz kantorek nauczycieli wychowania fizycznego. Z holu głównego na prawo mieszczą się 3 sale lekcyjne klas I-III, portiernia oraz sala Oddziału Przedszkolnego „0”. Z holu głównego na lewo mieszczą się 2 sale lekcyjne klas I-III, sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, sala lekcyjna klasy IV, gabinet v-ce dyrektora, toalety dla uczniów (damska) i (męska) oraz toaleta dla pracowników szkoły.

Zarówno z prawej, jak i z lewej części korytarza głównego wiodą klatki schodowe liczące po 22 trepy na I piętro budynku i klatki schodowe liczące po 22 trepy wiodące  do sutereny.

W suterenie szkoły mieszczą się: archiwum, magazynki na sprzęt i środki czystości, toalety, szatnie klas I-VIII oraz Oddziału Przedszkolnego „0”, świetlica szkolna, pracownia plastyczna oraz stołówka.

Na pierwszym piętrze szkoły znajduje się: 4 sale lekcyjne klas V-VIII, pracownia komputerowa 2 sale terapeutyczne, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet pielęgniarki szkolnej, toalety (damska, męska) oraz dla pracowników szkoły,  a także pokój nauczycielski.

Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W szkole nie wprowadzono zakazu wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego lub on-line.

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w szkole z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do powiadomienia sekretariatu szkoły o takiej potrzebie z 3-dniowym wyprzedzeniem.

 

Raport Szkoła Podstawowa

Raport Punkt Przedszkolny

Skip to content