KARTA ZGŁOSZENIA WYCHOWANKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (zobacz)

STATUT SZKOŁY (zobacz)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, 
młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata” ( OWU_Oswiata-NNW )