KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119) – art. 12, art. 13 (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim z siedzibą w Cieszacin Wielki 201, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 90 93
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): iod@gminapawlosiow.pl
  3. Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową w Cieszacinie Wielkim w celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia. Przetwarzane będzie jedynie wizerunek osób będących w zasięgu kamer monitoringu wizyjnego.
  4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w tutejszej szkole jest art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) oraz 22² Ustawy z dnia 27 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ((Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) – art. 6 ust 1 pkt. e i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 14 dni po czym będą nadpisywane.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  1. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531-03-00 gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679
  3. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Skip to content