PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  W OKRESIE PANDEMII COVID-19  NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI  IM. I. ŁUKASIEWICZA W CIESZACINIE WIELKIM

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),

Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r.

 

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu szkoły i przedszkola oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski – załącznik nr 4, 5, 6, 7.

Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły : www.spcieszacin.pl

Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet higienistki szkolnej dla klas IV-VII, salka korekcyjna przy sali gimnastycznej dla klas I-III i VIII, przedszkola) wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maski , rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V.

Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.

Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

Dyrektor wyznacza pracownika szkoły/przedszkola , który  dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika  dwa razy dziennie wpisując pomiar do tabeli –  załącznik nr 3.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, dyżurki, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

Obowiązki nauczycieli:

Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolu lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.

Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.

Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyszkolny tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.

Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.

Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim Szkół dostępnymi na stronie szkoły : www.spcieszacin.pl

Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w przedszkolu i szkole  minimum 4 dni robocze przed skorzystaniem z opieki przedszkolnej do godziny 12:00 (telefonicznie 16 621 90 93  lub mailowo na adres:zscieszacin@interia.pl)

Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony szkoły :www.spcieszacin.pl) – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres : zscieszacin@interia.pl lub dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki pozostawiając dokumenty  w skrzynce umieszczonej przy wejściu do szkoły.

Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia do przedszkola/ szkoły  zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

W czasie pobytu w przedszkolu/szkole  nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren przedszkola/szkoły. Wejście do placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.

Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora i wychowawców.

V. PRACA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego godziny pracy przedszkola i szkoły : 8:00-12:00 .

Wejścia do placówki, odbiór dziecka rodzic/ opiekun prawny sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych.

W czasie obowiązywania procedur wprowadza się  zakaz korzystania z piaskownicy  mieszczącej się na placu zabaw.

Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale,  w których  odbywają się zajęcia.

Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12.

Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez parownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki zostaje odprowadzony do IZOLATKI – wyznaczonego pomieszczenia (gabinet higienistki  – klasy IV-VII szkoła podstawowa, sala korekcyjna – przedszkole, klasy I- III i VIII).

Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.

Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

  • zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium

Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.

Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Załącznik-nr-1-OŚWIADCZENIE-RODZICA

Załącznik-nr-2-DEKLARACJA-RODZICA

 

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

 

Szanowni Państwo!

  • Od 6 maja br. otwieramy punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w naszej szkole, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
  • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Ze względu na sytuację epidemiczną możemy ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
  • Na dzień 4 maja, z informacji zwrotnych od Państwa wiemy, że nie ma Rodziców chętnych do posyłania dzieci do przedszkoli, gdyby jednak zaistniała konieczność i musieli Państwo skorzystać z opieki przedszkolnej, należy pobrać odpowiednie dokumenty, wypełnić je i dostarczyć drogą elektroniczną, na adres: zscieszacin@interia.pl, bądź w wersji papierowej pozostawić w skrzynce przed wejściem do szkoły.

Załączniki do pobrania:

oświadczenie o opiece w drodze do przedszkola

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie o stanie zdrowia

oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

Zarządzenie nr 272/2019/2020
z dnia 24.03.2020r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza

w Cieszacinie Wielkim

Zasady organizacji nauczania na odległość w Szkole Podstawowej w Cieszacinie Wielkim
zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r.

Informacja dla Rodziców i Uczniów:

1. Podstawowym źródłem informacji jest strona internetowa szkoły, konta pocztowe każdej klasy przekazane przez wychowawców oraz te zarejestrowane na szkołę. Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele zobowiązani są do codziennego monitorowania informacji na poszczególnych kontach pocztowych.
2. Drugim źródłem informacji obowiązującym w szkole jest aplikacja Messenger, w której nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą się ze sobą komunikować.
3. Nauczyciele mogą dodatkowo wybrać inne kanały przekazu informacji. O swoim wyborze bezpośrednio poinformują uczniów i rodziców.
4. W klasach 1-3 nauczyciele będą przekazywali rodzicom zagadnienia i wskazówki do pracy z dziećmi na każdy dzień w godzinach wskazanych w planie lekcji.
5. Uczniów w klasach 4-8 obowiązuje tygodniowy plan nauczania, wg którego nauczyciele będą się kontaktować z uczniami i przekazywać informacje związane z realizacją tematu zajęć.
Uczniowie dostosowują czas i tempo pracy do swoich możliwości z uwzględnieniem przerw na odpoczynek.
6. Wszyscy rodzice i uczniowie powinni konsultować się z nauczycielem przez obowiązujące w szkole źródła przekazywania informacji w godzinach od 8:00 do 14:00.
7. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy, umiejętności i wykonywania zadań każdy nauczyciel ustala indywidualnie i przekazuje informację uczniom.
8. Nauczyciele muszą wziąć pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów, zasady higieny pracy przy komputerze (uczeń nie może spędzać całego dnia wykonując zadania on-line, może pracować również z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, kartami pracy) oraz możliwości sprzętowe uczniów.
9. Pedagog szkolny będzie do dyspozycji rodziców oraz uczniów we wtorki i czwartki od godz. 8:00 do 13:00 pod adresem e-mail: askalska@spcieszacin.pl

10. Wszelkie zapytania od rodziców należy kierować na adres e-mail: zscieszacinw@interia.plorz zgłaszać telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 do 13:00.

11. Nauczyciele wspomagający, nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne, wychowawcy świetlicy oraz prowadzący inne zajęcia płatne pozostają do dyspozycji Dyrektora jak również rodziców i uczniów, w godzinach realizacji swoich zajęć.

Dyrektor szkoły
Iwona Lenar

 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Bardzo proszę o odbieranie e-maili, SMS-ów i wiadomości Messenger od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów, które dotyczą zdalnego nauczania w czasie kwarantanny. Proszę również o wykorzystanie załączonych linków do portali edukacyjnych celem powtarzania i poszerzania wiedzy. Raz jeszcze przypominam o przestrzeganiu zasad kwarantanny.

Łączę pozdrowienia. Iwona Lenar

Drodzy Uczniowie klasy ósmej! W czasie wolnym od lekcji w szkole prosimy o pracę z arkuszami egzaminacyjnymi! https://www.cke.gov.pl/

 

A teraz coś dla młodszych uczniów !https://www.matzoo.pl

 

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli (zobacz)

 

Lekcje z internetu (zobacz)

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2020/2021

Wniosek(PUNKT PRZEDSZKOLNY

Wniosek(ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY)

Wniosek(KLASA I)

Regulamin(PUNKT I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY)

Regulamin(KLASA I)

REKRUTACJA 2020/2021

Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim ogłasza rekrutację kandydatów do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka zobowiązani są złożyć  w terminie 03.02.2020r. –...

I Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek

30 stycznia br. w Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim odbył się I Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Cieszacinie Wielkim. Do konkursu zgłosiło się 19 uczestników ze szkół podstawowych z całej  gminy. Skład jury: Pan...

Uwaga, Uwaga !!!

   Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Cieszacinie Wielkim w związku z powstaniem Regionalnej Izby Pamięci zwracają się z uprzejmą prośbą do uczniów i mieszkańców  o udostępnienie eksponatów na wystawę czasową, której tematem będzie dzieciństwo i edukacja....

Ferie na lodowisku

Czas ferii to dla dzieci chwila wytchnienia od szkolnych obowiązków, nie oznacza to jednak, że od aktywności fizycznej. W dniu 15 stycznia 2020r. chętni uczniowie wzięli udział w wyjeździe na lodowisko do Jarosławia, który został zorganizowany przez nauczycieli...

Konkurs pt. „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA”

W listopadzie roku szkolnego 2019/2020 został ogłoszony konkurs pt. „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA”. Był on skierowany do wszystkich uczniów klas od IV do VIII . Składał się z dwóch etapów. Do jego przeprowadzenia został wykorzystany program HEXelon – tabliczka...

List do Królowej Elżbiety II

W grudniu, uczniowie klasy 7 na lekcji języka angielskiego napisali list do Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Elżbiety II. Oprócz życzeń świątecznych z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia zawarli oni również informacje...

„Gwiazdy tańczyły” – w świątecznym nastroju

    W piątek 20.12.2019r. odbył się apel świąteczny. Przedszkolaki z punktów przedszkolnych, oddziału sześciolatków oraz młodzież starszych klas przedstawiły Jasełka. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, taneczne  oraz grę na...

FERIE ZIMOWE

Ferie zimowe Poniedziałek 13.01.2020r.       1.Marta Fołta- Ferie z filmem i książką.       2.Iwona Tomaszewska, Teresa Kulikowska – zajęcia plastyczne.       3.Renata Plęs –warsztaty z kaligrafii.       4.Magda Piliszko – Czytam, bo lubię.       5.Bogumiła...

Szkoła Podstawowa

im. Ignacego Łukasiewicza

Cieszacin Wielki 201

37-500 Jarosław

tel: (16) 621 90 93
fax: (16) 621 90 93
e-mail: zscieszacin@interia.pl

Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim