Regulamin

KONKURS „MOJA WALENTYNKA”

 

 • 1

Organizator konkursu:

 1. Organizatorem konkursu „MOJA WALENTYNKA” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie oraz Filia w Cieszacinie Wielkim i w Wierzbnej.
 • 2

Cele konkursu:

 1. Promowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. Rozbudzenie inwencji twórczej oraz kształtowanie samodzielnego myślenia,
 3. Aktywizacja dzieci i młodzieży,
 4. Utrwalanie wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego i oferującego ciekawe formy aktywności.
 • 3

Zasady konkursu i nagrody

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych:

– Kategoria I – uczniowie klas I – III  szkoły podstawowej;

– Kategoria II – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.

 

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką „Walentynki”.
 2. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie pracę wybranymi przez siebie technikami (np. rysunek, malarstwo itp.). Ocenie nie podlegają prace zespołowe.
 3. Format pracy dowolny.
 4. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej publikowane lub zgłoszone w innym konkursie.
 6. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłosiowie, Filii w Cieszacinie Wielkim i w Wierzbnej do godz. 14.00.

Tel. kontraktowy: 16 621 90 68 – Pawłosiów,

                              16 733 15 27 – Wierzbna,

                              697 062 525 Cieszacin Wielki.

 

 1. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację zawierającą: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, nr telefonu.
 2. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia do konkursu i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (zał. nr 1); prace nie zawierające oświadczenia opiekuna prawnego nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
 3. Prace należy dostarczać do dn. 10 lutego 2021 roku, do godz. 14.00

Komisja konkursowa oceniająca prace zostanie powołana przez Organizatora.

Przy ocenie prac konkursowych Komisja weźmie pod uwagę następujące elementy:

 • zgodność prac z regulaminem,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania.

Spośród wszystkich prac Jury wybierze najlepsze. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. O decyzji Komisji i sposobie odbioru nagród                         i dyplomów organizatorzy poinformują po zakończeniu konkursu.

 • 4

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej jako „RODO” informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie (wraz z filiami) z siedzibą: Pawłosiów 87 (budynek ZS w Pawłosiowie) 37-500 Jarosław reprezentowana przez Dyrektora nr tel. 697 062 525 adres e-mail: pawlosiowbiblioteka @wp.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail iod@gminapawlosiow.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie (wraz z filiami) oraz działań związanych z jej funkcjonowaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz lit. e (realizacja zadania w interesie publicznym).
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (jednolity rzeczowy wykaz akt) lub do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie w zakresie wcześniej wyrażonej zgody.
 6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, które zostało dokonane przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie udostępnionych danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679
 9. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na powyższe jest dobrowolne, jej niewyrażenie nie spowoduje żadnych skutków prawnych, jednakże może uniemożliwić udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłosiowie.
 10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • 5

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu. Najciekawsze zdjęcia w celach promocyjnych będą zamieszczone na stronie Gminy Pawłosiów i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie, oraz na portalu facebook.com.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym Regulaminie.
 4. Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 5. Integralną częścią regulaminu jest Załącznik nr. 1 – Karta zgłoszenia do konkursu.

 

Pawłosiów, dnia 04.02.2021 r.

                                                                          ……………………………………

                                                                                                         Nazwisko, imię

                                                                    ……………………………………

                                                                                                                   Adres

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego
Skip to content